Produkt został dodany do koszyka

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

obowiązujący od dnia 1.06.2024 roku.

Dobrze Cię widzieć!

Regulamin sklepu, który właśnie czytasz jest przygotowanym przez nas dokumentem określającym zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://arcysoya.pl/.

W Regulaminie sklepu zostały określone jej funkcjonalności, a także rodzaje towarów oferowanych za jej pośrednictwem, warunki i zasady składania zamówień, sposób zawierania i rozwiązywania umów, zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy, a także warunki postępowania reklamacyjnego.

Jeśli masz pytania dotyczące zasad obowiązujących na naszej stronie internetowej, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@arcysoya.pl.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu dostępnego pod adresem https://arcysoya.pl/ jest Sprzedawca tj. Daniel Sosur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arcy Soya Daniel Sosur, ul. Jana Matejki 2, 42-506 Będzin, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6443211704, REGON: 243214684, tel: +48 574 496 781, e-mail: kontakt@arcysoya.pl.

 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu Regulamin sklepu przed zawarciem Umowy, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Kupujący.

 3. Obowiązkiem Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem sklepu przed zawarciem Umowy. Jeśli Kupujący nie akceptuje jego postanowień, nie powinien składać Zamówienia w Sklepie. Zawarcie Umowy ze Sprzedawcą oznacza zapoznanie się Kupującego z Regulaminem sklepu, a także akceptację jego postanowień.

 4. Ceny podane w Sklepie nie zawierają podatku VAT z uwagi na korzystanie przez Sprzedawcę ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

 5. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu oraz w Regulaminie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

 6. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

  1. podawania wyłącznie prawdziwych oraz aktualnych danych w związku z zawarciem Umowy ze Sprzedawcą,

  2. korzystania z usług i funkcjonalności Sklepu w szczególności w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z przepisami obowiązującego prawa, Regulaminu sklepu, a także zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,

  3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach działania Sklepu treści o charakterze zabronionym lub bezprawnym przez przepisy obowiązującego prawa,

  4. terminowej zapłaty Ceny lub innych ustalonych ze Sprzedawcą kosztów w pełnej wysokości.

 7. Towary umieszczone w Sklepie mogą być sprzedawane w ramach przedsprzedaży lub promocji. Szczegółowy opis promocji znajduje się przy każdym Towarze w Sklepie. Cena wskazywana przy Cenie promocyjnej jest najniższą ceną z okresu 30 dni przed obniżką. Towary objęte promocją, oznaczone są jako „promocja”.

DEFINICJE

Definicje podane w Regulaminie sklepu mają na celu łatwiejsze posługiwanie się nim. Mogą być pisane z wielkiej lub małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia.

Blog – podstrona Sklepu.

Cena – wynagrodzenie Sprzedawcy wskazane w polskich złotych z tytułu wykonania Umowy przez Sprzedawcę.

Cena początkowa – pierwsza cena Towaru, po jego dodaniu do Sklepu.

Cena promocyjna – cena Towaru w Sklepie po obniżce, w związku z ogłoszeniem przez Sprzedawcę, promocji.

Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupującyosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. Kupującym może być Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych. Dostępny w zakładce Polityka prywatności.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin sklepu – niniejszy dokument.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://arcysoya.pl/.

SprzedawcaDaniel Sosur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arcy Soya Daniel Sosur, ul. Jana Matejki 2, 42-506 Będzin, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6443211704, REGON: 243214684.

System płatności – system/y płatności, z których korzysta Sprzedawca widoczne w Sklepie.

Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności świece, bileciki, papeteria, winietki.

Umowa – umowo o dostarczenie Usługi Konta lub Umowa sprzedaży.

Umowa o dostarczenie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się przekazać Sprzedawcy dane osobowe.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Cenę.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa – usługa cyfrowa, Usługa Konta polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona elektronicznie w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym Kupujący.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone w szczególności za pośrednictwem Sklepu polegające na wyborze w ramach Sklepu określonego Towaru do zakupu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu dokonania zakupu lub korzystania ze Sklepu nie jest konieczne posiadanie przez Użytkownika sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub szczególnych urządzeń elektronicznych. Wystarczające jest:

  1. dostęp do urządzenia elektronicznego podłączonego do sieci Internet,

  2. zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,

  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

  4. w przypadku woli zakupu Towarów – posiadanie rachunku bankowego.

 2. Sprzedawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne odpowiednie do stopnia ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

 3. Sprzedawca podejmuje wszelkie starania i działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Użytkownik winien poinformować Sprzedawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach związanych ze świadczeniem Usług. Sprzedawca nie odpowiada za okresowy brak dostępu do Sklepu wskutek awarii, napraw lub modernizacji, działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej.

 4. Sprzedaż Towarów odbywa się w Sklepie 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do czasowego wyłączenia Sklepu z przyczyn technicznych.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem sklepu.

 6. Materiały przedstawiane w Sklepie mają charakter informacyjny i są wynikiem doświadczeń Sprzedawcy lub innych osób, które udostępniają treści w Sklepie za zgodą Sprzedawcy. Nie stanowią w żadnym razie porady. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną trafność przedstawionych informacji lub opublikowanych komentarzy.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi elektroniczne:

  1. Usługę umożliwiającą zawieranie Umów na zasadach określonych w Regulaminie sklepu,

  2. Usługę składania Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie sklepu,

  3. Usługę umożliwiającą korzystanie z Koszyka na zasadach określonych w Regulaminie sklepu.

  4. Usługę Konta na zasadach określonych w Regulaminie sklepu.

 2. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i kończą się z chwilą zaprzestania korzystania ze Sklepu lub z chwilą złożenia Zamówienia.

 3. Kupujący przy składaniu Zamówienia ma możliwość utworzenia w Sklepie Konta kupującego. Konto kupującego zawiera między innymi informacje o historii Zamówień.

 4. Umowa o prowadzenie Usługi Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można ją wypowiedzieć w każdym czasie.

 5. Sprzedawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika aktualizacji.

 6. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy, Użytkownik wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma tego dostępu, może odstąpić od Umowy.

 7. Użytkownik może w każdym czasie i bez podawania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym, ponadto Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 8. Odstąpienie lub wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczenie Usługi Konta następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w tym zakresie. Oświadczenie może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.

 9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z prawem i niniejszym Regulaminem sklepu Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Usługi Konta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Użytkownikowi drogą e-mailową. W czasie trwania okresu wypowiedzenia Sprzedawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom.

 10. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

 11. Zamawianie Towarów w Sklepie nie wymaga zakładania Konta.

PERSONALIZACJA TOWARU

 1. Sprzedawca oferuje możliwość przygotowania Towaru według wytycznych Kupującego lub wybrania opcji personalizacji dostępnych w Sklepie.

 2. Elementy Towaru możliwe do personalizacji są wskazane każdorazowo przy opisie Towaru.

 3. Towary spersonalizowane, przygotowane według dyspozycji Kupującego nie podlegają zwrotowi.

 4. W przypadku Towarów spersonalizowanych Kupujący traci możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy.

 5. Jeżeli Kupujący chce skorzystać z opcji personalizacji Towaru winien wszelkie niezbędne informacje przekazać w UWAGACH DO ZAMÓWIENIA.

 6. Jeżeli Kupujący nie uzupełni informacji o których mowa w ust. 5 powyżej Sprzedawca wyśle zamówiony Towar bez personalizacji zgodnie z opisem widniejącym przy opisie Towaru.

ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca oferuje do sprzedaży Towary gotowe bez personalizacji oraz Towary personalizowane. Szczegóły dotyczące Towarów personalizowanych opisane zostały w rozdziale Personalizacja towaru.

 2. Kupujący dokonuje zakupu Towaru poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie. Sprzedawca nie udostępnia innych opcji do złożenia Zamówienia. Wykluczone jest składanie zamówień za pośrednictwem e-maila, SMS lub innych form komunikacji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 3. Oferta dla Firm – przedsiębiorca, który wyraża wolę podjęcia współpracy ze Sprzedawcą może wysłać zapytanie ofertowe na adres e-mail Sprzedawcy. Szczegóły Zamówienia, warunki Umowy są ustalane indywidualnie drogą elektroniczną.

 4. Wybrany przez Kupującego Towar trafia do Koszyka, gdzie może dodać liczbę oraz rodzaj Towarów. Kupujący może dodać więcej niż jeden Towar do Koszyka.

 5. W celu dokonania zakupu Kupujący winien dodać do Koszyka Towar a następnie w zależności od woli, kontynuować zakupy lub przejść do finalizacji Zamówienia podążając za komunikatami wyświetlanymi w Sklepie.

 6. W celu złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania danych takich jak: imię i nazwisko, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta również opcjonalnie nazwę firmy oraz numer NIP.

 7. W ramach Sklepu istnieje wybór sposobu płatności. Rodzaj płatności wyświetlany jest każdorazowo przy Towarze oraz przy formularzu Zamówienia.

 8. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zaakceptowania uprzednio przeczytanego Regulaminu sklepu oraz Polityki prywatności.

 9. W związku z korzystaniem przez Sprzedawcę z metod szybkich płatności, Kupujący może być zobligowany do zaznaczenia checkboxa o zapoznaniu się z regulaminem płatności podmiotu dostarczającego usługę szybkich płatności. Jest to obowiązek niezależny od Sprzedawcy. Wszystkie te informacje wyświetlane są przy formularzu Zamówienia w Sklepie.

 10. Zaakceptowanie komunikatów, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej jest niezbędne do realizacji Zamówienia.

 11. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” równocześnie składa Sprzedawcy ofertę zakupu wybranego Towaru na warunkach określonych w Regulaminie sklepu i jest zobowiązany do uiszczenia należnej Sprzedawcy Ceny.

 12. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail.

 13. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany przy składaniu Zamówienia. W tym przypadku pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli zamówienie zostało wcześniej przez Kupującego opłacone, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 14. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany przy składaniu Zamówienia. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 15. Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał płatność za Towar przed jego dostarczeniem, które nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy i anulowanie Zamówienia nastąpi poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu Zamówienia.

 16. Sprzedawca, bez względu na ilość zamówionych Towarów, nie udziela rabatów na Zamówienie.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do skutku po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Zamówienia.

 2. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę, Kupujący obowiązany jest do zapłaty Ceny w pełnej wysokości oraz w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

 3. Główne cechy Towarów oraz ich szczegółowa specyfikacja określone są w Sklepie przy opisie każdego z Towarów.

 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje je do realizacji. Następuje to za pomocą wysłania stosownych wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu Zamówienia.

 5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji. Umowa zostaje zawarta w języku polskim na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu sklepu w Sklepie oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 7. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są Towary różnego rodzaju, złożenie Zamówienia skutkuje zawarciem kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.

 8. W przypadku podania przez Kupującego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych może to prowadzić do niemożności realizacji Umowy.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Towary jest uiszczana z góry.

 2. Sprzedawca umożliwia Kupującemu zapłatę za Towar za pomocą szybkiego przelewu elektronicznego lub wybrania opcji płatności przy odbiorze Towaru.

 3. Płatność za Towar (szybki przelew elektroniczny) dokonywana jest przy pomocy serwisu: PayPro S.A., który jest podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP24/2014.

 4. Skorzystanie przez Sprzedawcę z opcji szybkiego przelewu elektronicznego może wiązać się z koniecznością zaakceptowania przez Kupującego regulaminu lub warunków korzystania z systemu płatności udostępnionego przez zewnętrznego dostawcę systemu płatności, które to zapisy są niezależne od woli Sprzedającego. Informacja ta jest każdorazowo wyświetlana przy formularzu Zamówienia.

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów realizowana jest w terminie wskazanym przez Sprzedawcę lub indywidualnie uzgodnionym z Kupującym.

 2. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Koszt wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, który uiszcza je równocześnie z zapłatą Ceny za Towar.

 4. Wysyłka Towaru następuje od 5 do 20 dni roboczych od dnia:

  1. wysłania do Kupującego wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji i zaksięgowaniu płatności za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty Ceny za Towar przed jego dostarczeniem,

  2. otrzymania przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji – w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania zapłaty Ceny za Towar przy jego odbiorze.

 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar zgodnie z Umową.

 6. Jeżeli Towar dostarczany jest za pośrednictwem kuriera, Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia Towaru w jego obecności, a jeżeli paczka z Towarem jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

 7. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru w wyznaczonym terminie i paczka z Towarem zostanie zwrócona Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego bezpośrednim kosztem zwrotu Towaru.

NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową.

 2. Szczegóły dotyczące niezgodności Towaru z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta).

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedawcą (na adres e-mail lub listownie), określając swoje roszczenie względem Towaru.

 4. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może żądać doprowadzenia do jego zgodności.

 5. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru lub Usługi do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru lub Usługi z Umową oraz wartość Towaru lub Usługi zgodnych z Umową.

 7. Sprzedawca doprowadza Towar lub Usługę do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Towaru lub Usługi do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

 8. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 9. Jeśli Kupującym jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności z Umową jest wyłączona.

 10. Uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru lub Usługi z Umową dotyczą Kupujących w Sklepie będących Konsumentami. Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego.

 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta winien w szczególności potwierdzić okoliczności, że jego status jest zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie to winien przesłać Sprzedawcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyn, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

 2. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący.

 3. Konsument może złożyć oświadczenie woli na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Regulaminu sklepu. Złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone: w formie elektronicznej na adres: kontakt@arcysoya.pl lub listownie na adres: Arcy Soya Daniel Sosur, Starzyńskiego 3/5, 41-215 Sosnowiec.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do: umów w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Towar personalizowany, wykonany na Zamówienie Kupującego).

 6. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru lub dowodu jego odesłania przez Kupującego w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. Sprzedawca zwraca Kupującemu Cenę Towaru wraz z kosztami doręczenia Towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie.

 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 10. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 11. Rozdział Odstąpienie od Umowy Regulaminu sklepu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Kupującemu Towarów zgodnych z Umową.

 2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług lub dotyczące Towarów, Kupujący lub Użytkownik może zgłaszać w języku polskim na adres e-mail: kontakt@arcysoya.pl lub listownie na adres: Arcy Soya Daniel Sosur, Starzyńskiego 3/5, 41-215 Sosnowiec.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę Kupującego lub Użytkownika, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, której dotyczy reklamacja a także konkretne żądanie związane z reklamacją.

 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Jeśli będzie to możliwe Sprzedawca skieruje do Kupującego lub Użytkownika prośbę o uzupełnienie reklamacji o potrzebne dane. Jeśli wysłanie takiej prośby z uwagi na brak adresu Kupującego lub Użytkownika nie będzie możliwe – reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji będzie dokonane w tej samej formie w jakiej Sprzedawca ją otrzymał, chyba, że Kupujący lub Użytkownik wyraźnie zażąda odpowiedzi w innej formie z zastrzeżeniem, że rozpatrzenie reklamacji może odbyć się albo poprzez odpowiedź na e-mail albo listownie.

 6. Kupujący lub Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu sklepu.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. Kupujący ma możliwość skorzystania między innymi z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

 3. Szczegółowych informacji dotyczących możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może uzyskać na przykład na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie Polityka prywatności udostępnianym w Sklepie.

TREŚCI NA STRONIE

 1. W Sklepie Użytkownik ma możliwość komentowania pod artykułami na blogu. W celu zostawienia komentarza musi uzupełnić okienko z jego treścią, podać swoje imię, a także adres e-mail.

 2. Zostawiając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z RODO i Polityką prywatności.

 3. Sprzedawca ma prawo do moderowania komentarzy oraz opinii w szczególności zawierających treści nielegalne, obraźliwe czy też wulgarne.

 4. Sprzedawca niezwłocznie podejmuje działania w przypadku otrzymania informacji o pojawieniu się treści nielegalnych w Sklepie.

 5. Treści nielegalne to treści, które są niezgodne z prawem, w szczególności prawem Unii Europejskiej.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkownika pozostawione w Sklepie, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z obowiązującym prawem.

 7. Sprzedawca ustanawia punkt kontaktowy: kontakt@arcysoya.pl.

 8. Jeżeli Użytkownik zauważy w Sklepie treść nielegalną lub niezgodną z warunkami korzystania ze Sklepu może zgłosić ten fakt Sprzedawcy przesyłając wiadomość e-mail na powyższy adres.

 9. W celu rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownik zobowiązany jest podać następujące informacje: lokalizację nielegalnej treści (np. bezpośredni link), informację dlaczego uważa, że jest to treść nielegalna lub niezgodna z warunkami korzystania ze Sklepu, dane kontaktowe Użytkownika.

 10. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia. W terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, zostanie podjęta decyzja dotycząca zgłaszanych treści. Jeśli Użytkownik zostawi swoje dane kontaktowe Sprzedawca powiadomi Użytkownika niezwłocznie o podjętej decyzji.

 11. Od decyzji Sprzedawcy Użytkownik może odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 12. Rozpatrzenie odwołania Użytkownika nastąpi w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i jest ostateczne.

 13. W ramach uprawnień Sprzedawca w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu nielegalnych treści lub treści niezgodnych z warunkami korzystania ze Sklepu może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić dostęp do nich, depozycjonować lub pozostawić w Sklepie. Sprzedawca może także zawiesić, zakończyć świadczenie usług w całości lub w części dla danego Użytkownika.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie elementy Sklepu: w szczególności nazwa sklepu, logo, elementy graficzne, zdjęcia i opisy Towarów, Towary podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniej wyraźnej zgody jest zabronione i może skutkować wystąpieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej po stronie osoby naruszającej prawa Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany (w tym modyfikacji, doprecyzowania) treści Regulaminu sklepu z uzasadnionych przyczyn, w szczególności zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, wprowadzenia nowych funkcjonalności w Sklepie lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności.

 2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu sklepu, zastosowanie mają zapisy obowiązujące w dniu złożenia oświadczenia woli przez Użytkownika.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:

  1. Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego,

  2. Sprzedawcą a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego,

  3. Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu sklepu nie ogranicza lub wyłącza praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku stwierdzenia takich ograniczeń lub wyłączeń bezwzględne zastosowanie mają stosowne przepisy prawa polskiego.

 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu sklepu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień z zastrzeżeniem, że jeżeli bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu sklepu, Umowa nie zostaje zawarta.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sklepu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 7. Ten dokument stanowi przejaw działalności twórczej i jako taki jest objęty ochroną na gruncie prawa autorskiego, jego kopiowanie zarówno w całości jak i w części jest zabronione.

 8. Korzystanie z materiałów udostępnionych w Sklepie poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

 9. Regulamin sklepu wchodzi w życie w dniu 1.06.2024 r.

ZAŁĄCZNIKI:

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY,

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.

REGULAMIN SKLEPU PDF

X